Anunț concurs Director Filială INFLPR

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiației (INFLPR) organizează concurs pentru ocuparea funcției de Director Filiala INFLPR,

Domeniul/obiectul de activitate este efectuarea de cercetări fundamentale şi aplicative, de interes public şi naţional, în domeniile fotonicii, plasmei şi acceleratoarelor de electroni, astrofizicii, inginerie spaţială şi gravitaţie, în conformitate cu prevederile din Anexa la Hotărârea nr. 1581/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei - INFLPR Bucureşti publicată în Monitorul Oficial al României nr. 965 din 21 octombrie 2004, Partea I.

Condițiile de participare la concurs sunt cele prezentate în Anexa nr.1 la Regulamentul de concurs.

Dosarul de concurs trebuie să conţină:
• cererea de înscriere (pusă la dispoziție de Serviciul Resurse Umane Salarizare) si opisul dosarului;
• copia actului de identitate;
• copii după diploma de licență sau echivalentă, precum și după diploma de doctor în științe; pot fi incluse și copii după alte diplome sau titluri profesionale sau academice, din țară ori din străinătate, inclusiv după diplome de master și/sau diplome/certificate de absolvire/participare de/la cursuri în domeniul managementului, daca exista;
• curriculum vitae tip Europass ;
• fișa de autoevaluare, din partea candidatului, în care acesta prezintă îndeplinirea conditiilor de participare la concurs la data publicării anunțului de organizare a concursului, conform Anexei nr.1 la regulament;
• documente care atestă îndeplinirea condiţiilor de participare, conform Anexei nr.1 la regulament;
• experienta si rezultate obtinute in activitatea de cercetare - structurată în raport cu cerințele și criteriile de evaluare din Anexa nr. 4 la prezentul Regulament;
• oferta managerială structurata conform cerintelor din Anexa nr. 5 la prezentul Regulament.
• cel puțin 2 scrisori de recomandare in original relevante pentru experiența în domeniul de activitate al institutului sau într-un domeniu înrudit, furnizate independent de cel puțin 2 persoane, specialiști cu reputație și recunoaștere pe plan național și/sau internațional;
• declarația pe propria răspundere, semnată și datată olograf de către candidat, sub sancțiunea consecințelor declarațiilor în fals în conformitate cu legislația română în vigoare privind nesanctionarea pentru incalcarea dispozitiilor legale sau pentru abateri de etica sau buna conduita in activitatea desfasurata;
• declarația pe propria răspundere, semnată și datată olograf de către candidat din care sa reiasa ca nu detine parti sociale sau actiuni, atat persoana respectiva, cat si rudele, sotia si afinii acesteia pana la gradul al doilea inclusiv, la o societate comerciala cu care INFLPR sau filiala acestuia este in legaturi comerciale directe.
• cazier judiciar;
• adeverinta medicala.

Dosarul de concurs se depune la sediul INFLPR, Serviciul Resurse Umane-Salarizare.

Programul de desfăşurare a concursului:

Acţiuni

Termen limită

Publicarea anunţului pentru concurs

06.02.2024

Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților

06.03.2024

Data limită pentru verificarea și selecția dosarelor de concurs – etapa I

14.03.2024

Depunere contestatii etapa I

15-19.03.2024

Solutionarea contestatiilor depuse dupa etapa I

20-22.03.2024

Data limită pentru analiza și evaluarea dosarelor - etapa II / proba I

26.03.2024

Data pentru realizarea interviului: - etapa II / proba II

27.03.2024

Afisare rezultate

29.03.2024

Depunere contestatii etapa II

01.04-03.04.2024

Solutionarea contestatiilor depuse dupa etapa II

04.04-08.04.2024

Data estimată pentru validarea dosarului candidatului declarat câștigător

26.04.2024

• Locul de desfăşurare a interviului: INFLPR, sediul în orașul Măgurele, Strada Atomiștilor nr. 409, Județul Ilfov.
• Documentele oferite spre consultare sunt disponibile la secretariatul comisiei de concurs.
• Regulamentul de concurs se gaseste pe https://www.inflpr.ro/ro/system/files/regulament_de_concurs_director_fil...
• English version of competition regulations is at: https://www.inflpr.ro/en/system/files/competitionregulations_inflpr_bran...
• Pentru informatii suplimentare, sunteti rugati sa va adresati la Serviciul Resurse Umane Salarizare, telefon 021- 4574550 int. 2850

Director General
Dr. Mihailescu Nicolae-Cristian

AtasamentMarime
Rezultat Contestatii.pdf29.4 KB
Rezultate Etapa I - Concurs Director Filiala INFLPR.pdf286.34 KB
Rezultate Etapa II - Concurs Director Filiala INFLPR.pdf29.22 KB
CompetitionRegulations_INFLPR_BranchManager.pdf17.81 MB