Proiect de dezvoltare institutionala pentru sustinerea competitivitatii si excelentei in INFLPR


Denumirea Programului: Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III)
Subprogramul 1.2 – Performanță instituțională – Proiecte de dezvoltare instituțională – Proiecte de finanțare a excelenței în CDI

Contract de finanțare nr.: 27 PFE din 2018
Autoritatea Contractantă: Ministerul Educației și Cercetării
Contractor: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei, INFLPR

Director Proiect: Dr. Ion Tiseanu

Rezumat:
În cadrul proiectului „Proiect de dezvoltare instituţională pentru susţinerea competitivităţii şi excelenţei în INFLPR” (nr. 27 PFE/2018) a fost implementat planul de dezvoltare instituţională pentru susţinerea competitivităţii şi excelenţei în Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației (INFLPR).
Activitatea de cercetare în cadrul INFLPR a urmărit direcţiile generale prioritare care acoperă aria tematică a institutului în domeniile de cercetare avansată, fundamentală, aplicativă şi de specializare inteligentă cu laseri, plasmă, radiaţii şi al ştiinţelor şi tehnologiilor spaţiale. În cadrul acestor direcţii de cercetare se regăsesc obiectivele specifice ale INFLPR ce urmăresc:

 • Studiul fenomenelor de interacţie între materia aflată în toate stările de agregare şi câmpurile electromagnetice ultra-intense aplicate simultan cu temperaturi extreme şi/sau iradieri cu particule încărcate;
 • Sinteza, procesarea şi caracterizarea micro- şi nano-structurilor şi nanomaterialelor cu proprietăţi structurale, compoziţionale şi funcţionale noi realizate prin tehnici laser, plasmă sau radiaţii pentru aplicaţii în fotonică, chimie, micro-optofluidică şi industrii de vârf;
 • Studii multidisciplinare bazate pe tehnici cu laser şi plasmă pentru dezvoltarea de biomateriale şi medicamente funcţionalizate, dispozitive pentru aplicaţii medicale şi diagnosticare şi pentru reducerea poluării;
 • Cercetări aplicative cu laseri, plasmă şi radiaţii destinate dezvoltării de materiale avansate pentru tehnologii emergente în domeniile energie, mediu, sănătate, spatiu şi securitate;
 • Studii şi tehnologii avansate de fizica energiilor înalte, astrofizică;
 • Cercetări avansate de fizică fundamentală pentru aplicaţii în ştiinţe spaţiale.

Astfel, în cadrul proiectului s-au desfăşurat activităţi de tip suport pentru cercetare, cuprinse în patru pachete de lucru corespunzătoare domeniilor de dezvoltare instituţională:

 • WP1: Măsuri de consolidare a activităţilor de cercetare cu potenţial de transfer tehnologic şi de stimulare a apariţiei de direcţii şi tematici de cercetare noi;
 • WP2: Formarea şi perfecţionarea continuă a resursei umane din cadrul INFLPR şi atragerea resursei umane tinere;
 • WP3: Creşterea calităţii mediului de cercetare;
 • WP4: Implementarea Managementului Calităţii în INFLPR.

Prin îndeplinirea obiectivelor de mai sus s-a urmărit:
• obţinerea unor rezultate teoretice şi experimentale noi, deosebite, ce pot fi dezvoltate în cadrul unor programe naţionale (PNIII), bilaterale şi internaţionale;
• diseminarea rezultatelor la nivel internaţional;
• dezvoltarea bazei tehnico-materiale a institutului prin achiziţionarea unor echipamente noi, precum şi prin modernizarea unor instalaţii existente, în scopul creşterii performanţei ştiinţifice şi tehnologice a INFLPR;
• dezvoltarea de tehnologii sau echipamente noi, solicitate de piaţă.

Prezentăm mai jos rezultatele obţinute, în concordanţă cu cele preconizate, pe întreaga perioadă de implementare, conform Planului de realizare:
• Abonamente la resurse electronice pentru documentare academică şi informare tehnologică;
• Serviciu informatic pentru administraţie;
• Consolidare-securizare spaţii de lucru, laboratoare şi sisteme informatice;
• Achiziţie echipamente calculatoare şi accesorii, programe de calculator, licenţe; Susţinere finanţare brevete şi articole publicate în regim open access;
• Servicii de asistență pentru creșterea calității și dezvoltarea unor servicii cu valoare adăugată mare pentru tehnologii de manufacturare aditivată cu laser, imagistică industrială, nano și microprocesare laser;
• Serviciu informatic pentru administrarea rețelei de infrastructuri de cercetare mari din INFLPR;
• Consolidare-calitate mediu de lucru prin amenajare și securizare spații laboratoare;
• Certificări ISO, acreditare activitate laboratoare;
• Management integrat instalații radiologice din INFLPR;
• Echipare laser TW cu generator țintă gazoasă;
• Servicii de asistență în domeniul inovării – procese mai eficace;
• Autorizare CNCAN;
• Consolidare-calitate mediu de lucru prin amenajare și securizare spații laboratoare;
• Servicii de asistență şi mentenanţe pentru creșterea calității și dezvoltarea unor servicii de caracterizare morfologicostructurale mai eficace;
• Consolidarea cunoștințelor de specialitate și dobândirea unor abilități noi în stagii de perfecţionare specifice funcţiilor.

Rezultatele realizate în acest proiect au fost cuprinse în planificarea startegică și dezvoltarea INFLPR și au avut un impact semnificativ asupra: i) creșterii numărului și calităţii articolelor știinţifice și a brevetelor solicitate, ii) consolidării recunoașterii internaţionale prin parteneriatele create la nivel european, iii) menţinerii bazei de cercetători doctoranzi și postdoctoranzi și crearea unor noi locuri de muncă în cercetare, în special în funcţiile de ingineri de dezvoltare tehnologică, iv) creșterii numărului de mobilităţi și v) continuării investiţiilor în infrastructuri CDI de interes european și regional.
În plus, am obţinut un progres esenţial în susţinerea creșterii numărului de produse/tehnologii/metode/sisteme/servicii noi sau semnificativ îmbunătăţite și a ponderii veniturilor din servicii CD. S-au stimulat, de asemenea, participările active la evenimente de comunicare și popularizare a știinţei, chiar și cele virtuale efectuate în timpul pandemiei COVID-19 în anul 2020.Obiectivele proiectului și rezultatele obţinute
Obiectivele proiectului au urmărit obiectivele programului PNCDI III pentru proiecte de tipul PFE-CDI, după cum urmează:

a) susţinerea planurilor de dezvoltare instituţională în vederea creşterii performanţelor în domeniul de activitate, la nivelul departamentelor şi colectivelor de cercetare;

Activitatea de cercetare în cadrul INFLPR a urmărit direcţiile generale prioritare cuprinse în planul de dezvoltare instituţională, care acoperă aria tematică a institutului în domeniile de cercetare avansată, fundamentală, aplicativă şi de specializare inteligentă cu laseri, plasmă, radiaţii şi al ştiinţelor şi tehnologiilor spaţiale. În cadrul acestor direcţii de cercetare se regăsesc obiectivele specifice ale INFLPR ce urmăresc:

 • Studiul fenomenelor de interacţie între materia aflată în toate stările de agregare şi câmpurile electromagnetice ultra-intense aplicate simultan cu temperaturi extreme şi/sau iradieri cu particule încărcate;
 • Sinteza, procesarea şi caracterizarea micro- şi nano-structurilor şi nanomaterialelor cu proprietăţi structurale, compoziţionale şi funcţionale noi realizate prin tehnici laser, plasmă sau radiaţii pentru aplicaţii în fotonică, chimie, micro-optofluidică şi industrii de vârf;
 • Studii multidisciplinare bazate pe tehnici cu laser şi plasmă pentru dezvoltarea de biomateriale şi medicamente funcţionalizate, dispozitive pentru aplicaţii medicale şi diagnosticare şi pentru reducerea poluării;
 • Cercetări aplicative cu laseri, plasmă şi radiaţii destinate dezvoltării de materiale avansate pentru tehnologii emergente în domeniile energie, mediu, sănătate, spaţiu şi securitate;
 • Studii şi tehnologii avansate de fizica energiilor înalte, astrofizică;
 • Cercetări avansate de fizică fundamentală pentru aplicaţii în ştiinţe spaţiale.

Astfel, în cadrul proiectului s-au desfăşurat activităţi de tip suport pentru cercetare, cuprinse în patru pachete de lucru corespunzătoare domeniilor de dezvoltare instituţională:

 • WP1: Măsuri de consolidare a activităţilor de cercetare cu potenţial de transfer tehnologic şi de stimulare a apariţiei de direcţii şi tematici de cercetare noi;
 • WP2: Formarea şi perfecţionarea continuă a resursei umane din cadrul INFLPR şi atragerea resursei umane tinere;
 • WP3: Creşterea calităţii mediului de cercetare;
 • WP4: Implementarea Managementului Calităţii în INFLPR.

I.  Am atins obiectivul de realizare a unui sistem de management integrat al radioprotecţiei în INFLPR.
II. Am implementat la nivelul INFLPR un Sistem de Management Integrat Calitate, Mediu, Sănătate şi Securitate în muncă, Sisteme de management al inovării (SMIn), Sisteme de management al securității informației având ca referinţe standardele internaţionale ISO 9000:2015, ISO 14050:2010, ISO 45001:2018, SR 13572:2016 şi SR EN ISO/IEC 27001:2018.
III. Am implementat un sistem de management al riscurilor care să asigure determinarea situațiilor care pot afecta îndeplinirea obiectivelelor planificate și stabilirea de măsuri care să atenueze efectele riscurilor sau să valorifice oportunitățile identificate.
Prin integrarea, implementarea și certificarea celor cinci sisteme de management s-au obţinut avantajele:
• sistem unic de documente, acesta conducând la reducerea volumului de documente prin simplificare, evitarea triplării informaţiilor şi în special a contradicţiilor;
• abordarea procesuală atât a cerinţelor legate de managementul mediului, cât şi a celor legate de managementul securităţii în muncă şi securității informației, permite o mai bună ţinere sub control a proceselor şi o îmbunătăţire a fluxurilor de activităţi;
• îmbunătățirea eficienței și eficacității organizaționale a institutului;
• utilizarea mai eficientă a resurselor, astfel reducându-se costurile;
• reducerea riscului producerii accidentelor de mediu și prevenirea rănirilor și a îmbolnăvirilor profesionale;
• îmbunătățirea imaginii institutului;
• sporirea gradului de responsabilitate a angajaților, a conștientizării și/ sau competenței în efectuarea în siguranță a sarcinilor de muncă, precum și a nivelului de satisfacție al acestora;
• integrarea proceselor interne specifice într-un sistem bine definit;
• identificarea și controlul riscurilor și oportunităților referitoare la management;
• identificarea și controlul aspectelor semnificative de mediu;
• asigurarea unui avantaj competitiv în domeniul cercetării - dezvoltării;
• asigurarea accesului la licitații (din ce în ce mai mulți organizatori de licitații impun ca și condiție de selecție pentru participarea instituțiilor, ca acestea să dețină un Sistem de Management al Calității certificat);

În cadrul tuturor departamentelor s-au achiziționat echipamente noi, au fost efectuate mentenanțe echipamentelor utilizate, s-au oferit servicii pentru climatizarea camerelor și s-au consolidat și securizat spații de lucru ca urmare a actualizării Organigramei INFLPR. În plus, s-a amenajat un datacenter al INFLPR pentru implementarea protecției și securității informației, G.D.P.R, stație INFOSEC și s-au realizat certificatele de performanță Energetică pentru Clădirile INFLPR în conformitate cu Legea nr. 372/ 2005 privind performanța energetică a clădirilor și Legea nr. 199/ 2000 privind utilizarea eficientă a energiei.

b) susţinerea competenţelor naţionale din instituţii de cercetare cu posibilităţi de relansare în domenii economice de interes pentru România;

În pachetul de lucru WP1 “Măsuri de consolidare a activităţilor de cercetare cu potenţial de transfer tehnologic și de stimulare a apariţiei de direcţii și tematici de cercetare noi” s-a urmărit susţinerea activităţilor de cercetare-dezvoltare pentru:
1. Stimularea apariţiei de direcţii și tematici instituţionale noi:
- Cercetări noi în domeniul interacţiei fasciculelor laser de mare putere cu materia pentru accelerare de electroni în microcip (eng. DLA – dielectric laser accelerator on chip);
- Laseri de mare energie: noi aplicaţii în strategii de apărare și securitate;
- Cecetări avansate ale interacţiei fasciculelor laser de mare putere cu materia pentru generare de raze X pulsate cu aplicaţii în studiul dinamicii moleculare prin spectroscopie de înaltă precizie.
2. Consolidarea tematicilor instituţionale cu potenţial de transfer tehnologic pentru dezvoltarea ofertei de servicii către industrie:
- Tehnologii de fabricare aditivă cu fascicul laser;
- Tehnologii de acoperiri ultra rezistente în condiții extreme (lasere de mare putere, energie de fuziune nucleară);
- Centru de imagistică avansată de raze X pentru asigurarea calităţii tehnologiilor proprii de sinteză și procesare cu laser, plasmă și radiaţii și pentru servicii către industrie;
- Platformă de caracterizări morfologico-structurale ale acoperirilor subţiri și materialelor prelucrate cu fascicule laser și plasmă;
- Dezvoltarea unor platforme de senzori realizaţi prin procesare laser cu specificităţi și selectivităţi crescute pentru industria de securitate.

Rezultatele obţinute au fost reflectate în:
- Servicii de asistenţă pentru creșterea calităţii și dezvoltarea unor servicii cu valoare adaugată mare pentru tehnologii de manufacturare aditivă cu laser, imagistică industrială, nano și microprocesare laser cu aplicabilitate în economie și societate;
- Servicii de asistenţă pentru creșterea calităţii și dezvoltarea unor servicii de caracterizare morfologico-structurale mai eficace;
- Creșterea calităţii infrastructurii existente și a gradului de utilizare a acesteia.

Evidenţiem un exemplu de succes, implementarea începând cu decembrie 2018 a unui contract economic cu OMV Petrom care a avut ca obiect “Analiza microtomografică avansată a probelor de carote foraj”. Se continuă lucrările la o nouă comandă lansată de OMV Petrom cu extinderea tipurilor de caracterizări multi-rezoluție a carotelor de foraj.

În continuare se va urmări coroborarea obiectivelor și a direcţiilor de dezvoltare propuse cu politica de recrutare a resursei umane, menţinerea masei critice la personal, infrastructura, dar și dezvoltarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare și diversificarea serviciilor cu un potenţial impact în economie și societate.

c) dezvoltarea capacităţii proprii a organizaţiilor publice de cercetare în următoarele direcţii:

    c1) valorificarea şi difuzarea cunoştinţelor şi rezultatelor de cercetare;

Măsurile de stimulare a apariţiei de direcţii şi tematici instituţionale au condus la apariţia unor echipe de lucru formate din cercetători tineri şi cercetători cu experienţă în INFLPR. Resursa umană tânără a fost susţinută pentru efectuarea de stagii de perfecţionare în laboratoarele partenere europene şi internaţionale.
Pe de altă parte, măsurile de consolidare a tematicilor instituţionale cu potenţial de transfer tehnologic au atras resursa umană dornică să lucreze cu echipamente ultra-moderne achiziţionate prin acest proiect care să se specializeze ca ingineri de dezvoltare tehnologică.
Aceste măsuri s-au desfăşurat în paralel cu dezvoltarea pe alte două axe majore: infrastructura de cercetare-dezvoltare şi resursele umane. În ceea ce priveşte infrastructura, măsurile au contribuit la creşterea continuă a calităţii echipamentelor şi îmbunătăţirea sistemelor de arhivare şi stocare a datelor şi de procesare a bazei de date. Pentru asigurarea unui grad optim de utilizare a infrastructurii s-a realizat creşterea nivelului de pregătire a personalului de cercetare.
În mod concret, indicatorii ştiinţifici reflectaţi prin articole şi brevete au crescut în această perioadă atât cantitativ, cât şi calitativ. În plus, s-a reuşit atragerea resursei umane formate în centre de cercetare renumite din străinătate, dar şi angajarea tinerilor absolvenţi de la facultăţile de profil din ţară.

    c2) acordarea de asistenţă tehnică şi de servicii ştiinţifice şi tehnologice de înalt nivel în domenii prioritare;

În INFLPR există centre şi echipamente de tip facilitate care sunt puse la dispoziţia cercetătorilor interni şi externi. În acest sens, menţionăm centrul CETAL unde există o bază materială modernă, precum laseri de mare putere pentru studii fundamentale şi dezvoltarea cunoaşterii, dar şi aplicaţii în procesare aditivă şi substractivă macro-, micro- şi nanoscopică, şi echipamente de caracterizare spectroscopică şi spectrofotometrică.
Un nou centru va fi deschis în acest an, IN2-FOTOPLASMAT, cu scopul implementării cercetărilor mature ale Institutului în zona de dezvoltare tehnologică şi creării unei punţi de transfer de cunoaştere între cercetători şi agenţii economici.
Alte echipamente de caracterizare morfologică, compoziţională şi structurală a materialelor avansate sunt cuprinse într-o platformă de tip facilitate dedicată.
Mentenanţa tehnică a acestor instrumente implică costuri importante şi au fost susţinute la nivel instituţional din acest proiect.

În vederea creşterii calităţii mediului de cercetare pentru acordarea de asistenţă tehnică şi de servicii ştiinţifice şi tehnologice s-au efectuat pe de o parte i) cursuri de formare şi aprofundare a cunoştinţelor, s-a menţinut asistenţa la resurse ştiinţifice şi s-au finanţat lucrările open access şi respectiv brevetele aplicate de cercetători, iar pe de alta parte ii) s-au continuat măsuri de securizare şi consolidare a departamentelor din cadrul INFLPR şi respectiv implementare a unor servicii informatice administrative suplimentare:

i) Măsuri de susţinere a activităţilor suport de acces la baze de date ştiinţifice precum:
• Prelungirea abonamentului ANELIS;
• Participarea la sesiunile de informare organizate de Web of Science Group și/sau Anelis Plus;
• Acordarea de asistență tehnică în realizarea documentației pentru obținerea drepturilor de proprietate intelectuală: a) s-au depus peste 40 de cereri de brevete de invenție; b) s-a răspuns la notificările OSIM referitoare la cererile de brevete deja depuse;
• Reactualizarea informațiilor privind portofoliul cererilor de brevet de invenție precum și starea legală a brevetelor/cererilor de brevet, cu ajutorul OSIM.

ii) Măsuri de consolidare, securizare și servicii administrative;
S-au amenajat, consolidat și securizat spații de lucru și s-au implementat măsurile din raportul de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică. În plus, s-au realizat certificatele de performanță Energetică pentru Clădirile INFLPR în conformitate cu Legea nr. 372/ 2005 privind performanța energetică a clădirilor și Legea nr. 199/ 2000 privind utilizarea eficientă a energiei. De asemenea, au fost dezvoltate servicii informatice pentru administrație în vederea creșterii calității mediului de cercetare.

    c3) iniţierea şi dezvoltarea colaborărilor viabile cu parteneri din mediul economic public şi privat;

Pentru dezvoltarea colaborărilor cu partenerii din mediul economic public şi privat, proiectul a propus şi realizat Implementarea Managementului Calităţii în INFLPR. Astfel,

I. S-a atins obiectivul realizării unui management integrat al radioprotecţiei în INFLPR, susţinut permanent de rapoartele periodice de radioprotecţie operaţională aprobate de către CNCAN în cadrul procesului de autorizare a practicilor de manipulare şi utilizare a instalaţiilor radiologice. Astfel, au fost efectuate etalonări, teste de monitorizare dozimetrică a mediului de lucru, peste 10 cursuri de protecţie radiologică în practici cu surse de radiaţii ionizante dar şi cursuri la programul Securitate Radiologică.
II. S-a implementat Sistemul de Management Integrat Calitate, Mediu, Sănătate şi Securitate în muncă, Sisteme de management al inovării (SMIn), Sisteme de management al securității informației având ca referinţe standardele internaţionale ISO 9000:2015, ISO 14050:2010, ISO 45001:2018, SR 13572:2016 şi SR EN ISO/IEC 27001:2018, în uma auditurilor efectuate ce către organismul de certificare ROCERT – Romanian Society for Certification, în perioada februarie-august 2020, INFLPR a obținut:
I. Certificat care dovedește faptul că INFLPR „are implementat și menține un sistem de management al calității în conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO 9001:2015”,
II. Certificat care dovedește faptul că INFLPR „are implementat și menține un sistem de management al mediului în conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO 14001:2015”,
III. Certificat care dovedește faptul că INFLPR „are implementat și menține un sistem de management al sănătății și securității în muncă în conformitate cu cerințele standardului SR ISO 45001:2018”,
IV. Certificat care dovedește faptul că INFLPR „are implementat și menține un sistem de management al securității informației în conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO/IEC 27001:2018”.
V. Certificat care dovedește fatul că INFLPR „are implementat și menține un sistem de management al inovării (SMIn) în conformitate cu cerințele standardului SR 13572:2016 INFLPR a implementat și este certificat pentru Sistemul de Management Integrat Calitate, Mediu, Sănătate şi Securitate in muncă, Sisteme de management al inovării (SMIn), Sisteme de management al securității informației.

Astfel, au fost implementate:

 • Sistemul de Management Integrat Calitate, Mediu, Sănătate şi Securitate în muncă, Sisteme de management al inovării (SMIn), Sisteme de management al securității informației a fost conceput, implementat și certificat în cadrul INFLPR, astfel încât să satisfacă următoarele obiective:
  • stabilirea unei comunicări eficace în cadrul institutului şi în afara ei, cu furnizorii şi clienţii INFLPR, cu autorităţile legale, precum şi cu alte părţi interesate şi dezvoltarea unei culturi a respectului, încrederii, cooperării făcând din creativitate şi inovaţie un mod de lucru;
  • dezvoltarea şi îmbunătăţirea întregului potenţial al angajaţilor prin instruire şi asigurarea unui mediu de lucru atractiv unde responsabilitatea, dedicaţia şi succesul sunt răsplătite;
  • analizarea permanentă a evoluţiei sistemului de management integrat în scopul aplicării unor acţiuni corective pentru îmbunătăţirea continuă şi atingerea obiectivelor stabilite;
  • determinarea aspectelor externe şi interne relevante, pentru scopul şi direcţia strategică a INFLPR şi care poate influența capabilitatea sa de a realiza rezultatele intenţionate.
 • Sistemul de management al riscurilor asigură determinarea situațiilor care pot afecta îndeplinirea obiectivelor planificate și stabilirea de măsuri care să atenueze efectele riscurilor sau să valorifice oportunitățile identificate.
  Prin integrarea, implementarea și certificarea celor cinci sisteme de management s-au obţinut avantajele:
  • sistem unic de documente, aceasta conducând la reducerea volumului de documente prin simplificare, evitarea triplării informaţiilor şi în special a contradicţiilor;
  • abordarea procesuală atât a cerinţelor legate de managementul mediului, cât şi a celor legate de managementul securităţii în muncă şi securității informației, permite o mai bună ţinere sub control a proceselor şi o îmbunătăţire a fluxurilor de activităţi;
  • îmbunătățirea eficienței și eficacității organizaționale a institutului;
  • utilizarea mai eficientă a resurselor, astfel reducându-se costurile;
  • reducerea riscului producerii accidentelor de mediu și prevenirea rănirilor și a îmbolnăvirilor profesionale;
  • îmbunătățirea imaginii institutului;
  • sporirea gradului de responsabilitate a angajaților, a conștientizării și/ sau competenței în efectuarea în siguranță a sarcinilor de muncă, precum și a nivelului de satisfacție al acestora;
  • integrarea proceselor interne specifice într-un sistem bine definit;
  • identificarea și controlul riscurilor și oportunităților referitoare la management;
  • identificarea și controlul aspectelor semnificative de mediu;
  • asigurarea unui avantaj competitiv în domeniul cercetării - dezvoltării;
  • asigurarea accesului la licitații (din ce în ce mai mulți organizatori de licitații impun ca și condiție de selecție pentru participarea instituțiilor, ca acestea să dețină un Sistem de Management al Calității certificat);

  Alături de introducerea de standarde și proceduri operaționale specifice, aceste sisteme de management integrat vor contribui esențial în dezvoltarea relațiilor pe care Institutul le va urmări atât cu partenerii din mediul academic public cât și cu cel din mediul industrial privat.

  INFLPR se remarcă și cu câteva rezultate mai importante din punct de vedere al ofertei de tehnologii și servicii către industrie. Din cauza lipsei unei industrii naționale puternice în domeniul hi-tech, acestea au fost orientate și către piața europeană:

  • Dezvoltarea de tehnologii pentru realizarea suprafețelor dure folosite în cercetarea de fuziune nucleară (IPP Garching, Germania; Culham Centre for Fusion Energy, Anglia; CEA Cadarache Franța; etc.);
  • Servicii expert de monitorizare a asigurării calității la fabricarea cablurilor supraconductoare pentrul sistemul de magneți ai instalației tokamak JT60-SA, beneficiar Fusion for Energy, UESpania;
  • Acordarea de asistență și expertiză tehnică pentru întreprinderi care folosesc acceleratoare de electroni (WALTER TOSTO WTB);
  • Implementarea POC secțiunea G 135/23.09.2016 – Noi Tehnologii Avansate de Acoperire a Suprafețelor folosind Fascicul Laser de Mare Putere în vederea Creșterii Fiabilității și a Performanțelor Materialelor (PRELAM);
  • Implementarea POC secțiunea F, 153/25.11.2016 – Centru de Inovare Interdisciplinară de Fotonică și Plasmă pentru Eco-Nano Tehnologii și Materiale Avansate (IN2FOTOPLASMAT).

      c4) creşterea gradului de implicare şi vizibilitate pe plan internaţional.

  În vederea creşterii gradului de implicare şi vizibilitate pe plan internațional, politica INFLPR în ultimii ani a fost concentrată pe investiții majore de echipamente şi pe dezvoltarea de noi centre de cercetare (precum inaugurarea în 2014 a noului Centru de Tehnologii Avansate cu Laseri – CETAL şi inaugurarea noului centru IN2-FOTOPLASMAT în 2021) şi pe atragerea în fiecare an a resursei umane tinere, motivate. INFLPR a participat în acelaşi timp, în fiecare an, la cele mai mari conferințe internaționale din domeniu, dar şi la evenimente de diseminare şi popularizare a ştiinței (Noaptea Cercetătorilor, Festivalul Ştiinței, Salonul Cercetării, etc).

  În prezent, vizibilitatea institutului este asigurată de rezultatele cercetării-dezvoltării INFLPR concretizate prin realizarea de lucrări ştiințifice publicate în reviste ierarhizate în primul sfert din Web of Science (ponderea acestora din totalul lucrărilor publicate reprezintă peste 40%) şi brevete. Aceste rezultate au condus la diseminarea activității desfăşurate în institut permițând crearea unor consorții ştiințifice şi tehnologice la nivel național şi internațional. Astfel, au fost câştigate numeroase proiecte, INFLPR situându-se în mod constant pe o poziție fruntaşă la nivel național prin numărul mediu anual de proiecte câştigate şi rata de succes la competițiile din cadrul Programului Național de Cercetare-Dezvoltare.

  Proiectele de succes ale INFLPR au fost susținute de colaborări la cel mai înalt nivel european în cadrul programelor H2020, precum consorțiile Laserlab, Euratom, QuantEra și ELI și cele din cadrul Agenției Europene Spațiale. Printre rezultatele de excepție ale INFLPR menționăm dezvoltarea bujiei laser în cadrul unui parteneriat cu Renault Tehnologie Roumanie, cercetări continuate într-un proiect european coordonat de INFLPR, implementarea tehnologiei de depunere magnetron și implantarea ionică pentru depunerea straturilor de W pentru acoperirea pereților celui mai mare tokamak operațional din lume de la Culham, Anglia, și analizele de microtomografie de raze X avansată a probelor de carote foraj în cadrul unui parteneriat național de succes cu OMV Petrom S.A.