Anunț concurs Inginer de Cercetare in domeniul procesărilor laser - CETAL-LaMP

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei (INFLPR) cu sediul in Magurele, str. Atomistilor 409, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de Inginer de Cercetare in domeniul procesărilor laser, în cadrul Instalației și Obiectivului Special de Interes Național (IOSIN) – CETAL, cu pregatire de specialitate în domeniile Fizică, Științe Aplicate, Inginerie Fizică, Știința Materialelor, în Laboratorul CETAL-LaMP, normă intreagă, perioada determinată.

Atributii/responsabilitati:
• Asigura activitatea de mentenanță, operare și exploatare a instalațiilor Micro și Nano procesări cu surse laser din Laboratorul LaMP din CETAL, în cadrul Instalației și Obiectivului de Interes Național (IOSIN) „Rețea Națională de Laseri de Mare Putere”;
• Asigură activitatea de mentenantă, operare și exploatare a instalației de litografie laser 3D din Laboratorul LaMP din CETAL, în cadrul Procesului P2, Activitatea AE (Activităti de exploatare) din IOSIN;
• Asigură activitatea de mentenanță, operare și exploatare a stației de lucru pentru depunere laser pulsată de straturi subțiri din Laboratorul LaMP din CETAL, în cadrul Procesului P2, Activitatea AE (Activități de exploatare) din IOSIN;
• Asigură activitatea de mentenanță, operare și exploatare a stației de lucru pentru microprocesarea materialelor utilizând sursa laser cu durata pulsurilor de picosecunde, din Laboratorul LaMP din CETAL, în cadrul Procesului P2, Activitatea AE (Activități de exploatare) din IOSIN;
• Asigură servicii utilizând instalația de Litografie 3D din Laborarorul LaMP din CETAL, în cadrul Procesului P2, Activitatea AE (Activități de exploatare) din IOSIN;
• Asigură servicii de micro și nanostructurare și sinteza de materiale compozite utilizând surse laser cu durata pulsului de ordinul picosecundelor din Laboratorul LaMP din CETAL, în cadrul Procesului P2, Activitatea AE (Activități de exploatare) din IOSIN

Dosarele candidaților trebuie să conțină următoarele documente:
1. cerere-tip de înscriere (pusă la dispoziție de Serviciul Resurse Umane Salarizare)
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea candidatului;
3. curriculum vitae;
4. copia diplomei de bacalaureat sau echivalentă, diplomei de licență ori echivalentă, însoțite de foaia matricolă;
5. copia certificatului de naștere;
6. copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
7. orice alte documente în original care pot demonstra perfecționarea profesională în domeniul pentru care este deschis postul;
8. adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
9. adeverințe care să ateste vechimea în muncă, extras din Registrul general de evidență a salariaților, pentru a dovedi vechimea .
Actele prevăzute la pct. 2, 4, 5,6,7 vor fi prezentate și în original în vederea conformității copiilor cu acestea.

Tematica/Bibliografie
• Notiuni fundamentale de electromagnetism
• Notiuni fundamentale de optica (optica geometrica, unde plane, reflexie, propagare în medii anizotrope, refractie, interferenta, difractie, polarizare, radiatie termica)
• Elemente de fizica și ingineria laserilor: principii fundamentale, tipuri de laseri, caracterizare fascicul, aplicatii
• Procesari de materiale prin metode de scriere directa cu laser
• Principii și metode de caracterizare a micro și nanostructurilor fabricate prin metode laser (SEM, EDX, AFM, XPS)

[1] Kannatey-Asibu Elijah, „Principles of laser materials processing”, John Wiley and Sons Ltd., ISBN 978-0-470-17798-3, 2009
[2] Justin Peatross and Michael Ware, „Physics of Light and Optics”, ISBN 978-1-312-92927-2, editie revizuita 2024
[3] Igor Savelyev, Physics: A general course – Electricity and Magnetism, Waves, Optics, Mir Publishers, 1980
[4] John Vickerman and Ian Gilmore (eds), „Surface Analysis, The Principal Techniques”, John Wiley and Sons Ltd., ISBN 978-0-470-01763-0, 2009
[5] Joseph Goldstein et al, „Scanning Electron Microscopy and X-Ray Microanalysis”, Springer, ISBN 0306472929,9780306472923, 2003

Dosarele se depun la Serviciul Resurse Umane Salarizare pana pe data 17.06.2024.

Data concursului se va anunța ulterior.

Regulamentul de concurs „REGULAMENT DE CONCURS pentru ocuparea funcțiilor în domenii auxiliare cercetării în cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației (INFLPR)” se găsește pe https://www.inflpr.ro/ro/system/files/regulament_de_concurs_ocupare_func...

Pentru informații suplimentare, sunteți rugați să vă adresați la Serviciul Resurse Umane Salarizare telefon 021-4574550 int. 2850