YVO4:Er:Yb

YVO4:Er:Yb

Nanomateriale dopate cu ioni de pamanturi rare: Fosfor cu conversie superioara (YVO4:Er:Yb) pompat in IR (980nm) cu emisie in verde