Senzori electrochimici bazati pe straturi micro si nanostructurate de ceria obtinute prin metode laser pentru detectia de NADH si biosenzori

Publication type: 
Patent
Authors: 
Valentina Dinca, Anca Bonciu, Mihaela Filipescu, Alina Vasilescu
Year: 
2021

Patent data

OSIM no.: 
A/100717/2021

Cerere de Brevet de Inventie