Anunț concurs administrator

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiației (INFLPR) cu sediul în Măgurele, str. Atomiştilor 409, jud. Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea unui post de ADMINISTRATOR, perioadă nedeterminată.

La concurs poate participa orice persoană care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:
• Are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a altor state aparținând Spațiului Economic European și domiciliul/reședința în România;
• Cunoaște limba română, scris și vorbit;
• Are varsta minimă reglementată de prevederile legale;
• Are capacitate deplină de exercitiu;
• Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitătile sanitare abilitate;
• Indeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
• Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Cerinţe specifice:
• Nivel de studii: minim studii medii tehnice;
• Experiență profesională: minim 5 ani;
• Experiență în administrarea și întreținerea clădirilor: minim 2 ani;
• Cunoștințe privind exploatarea și întreținerea clădirilor;
• Cunoștințe privind exploatarea și întreținerea instalațiilor aferente clădirilor;
• Cunoștințe privind organizarea şi efectuarea inventarierii;
• Cunoștințe privind organizarea şi efectuarea serviciului de curățenie;
• Cunoștințe de operare Windows, Microsoft Office, baze de date;
• Persoană organizată şi motivată;
• Gândire logică, bune abilități organizatorice, mod de lucru sistematic, atenţie la detaliu;
• Capacitate de a învăţa şi asimila noi cunoştinţe în domeniul administrativ;
• Abilităţi de analiză şi diagnosticare;
• Disponibilitate la efort fizic.

Tematica:
• Dispoziții generale privind securitatea şi sănătatea în muncă;
• Dispoziţii generale, obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor;
• Norme privind organizarea şi efectuarea inventarierii;
• Norme privind exploatarea și întreținerea clădirilor;
• Norme privind exploatarea și întreținerea instalațiilor aferente clădirilor;
• Norme privind organizarea şi efectuarea serviciului de curățenie.

Bibliografie examen:
- LEGEA nr. 319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
- LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
- O.M.F.P nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
- Legea 10 din 1995 privind calitatea în construcţii, (republicata 2015);
- LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Republicare*);
- Normativ I7 2011 pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente cladirilor;
- Normativ I5 2010 pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare;
- Normativ I9 2015 pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor sanitare aferente clădirilor;

Dosarele candidaților trebuie să conțină următoarele documente:
• cerere-tip de înscriere în care se precizează postul pentru care candidează;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea candidatului;
• copia diplomei de bacalaureat sau echivalentă, precum și copia cărții de muncă/adeverință sau copie-extras din Registrul general de evidență a salariaților, pentru a dovedi vechimea în muncă;
• curriculum vitae;
• copia certificatului de naștere;
• copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
• copia hotărârii de divorț, dacă este cazul;
• orice alte documente care pot demonstra perfecționarea profesională în domeniul pentru care este deschis postul;
• adeverință medic – apt;
• cazier judiciar;
Documentele vor fi prezentate și în original.

Locul desfășurării concursului: la sediul INFLPR din str. Atomiștilor, Nr. 409, Orașul Măgurele, jud. Ilfov.
Dosarele se depun la Serviciul Resurse Umane Salarizare până pe data 01.11.2021.
Data concursului se va anunța ulterior.
Examenul va avea probă srisă și probă orală.
Regulamentul de concurs poate fi consultat aici.
Pentru informații suplimentare, sunteți rugați să vă adresați la Serviciul Resurse Umane Salarizare, telefon 021-4574550 int. 2850.