Anunt concurs fizician, proiect nr. 28/2018

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Laserilor Plasmei si Radiatiei organizeaza concurs in vederea angajarii in cadrul contractului de finantare CTR. 28/2018 MANUNET – Materiale textile cu proprietati de ecranare electromagnetica si ignifuge obtinute prin metode bazate pe plasma, acronym TexEMFiRe, coordonator INFLPR, pentru un post de fizician.

Norma de lucru: intreaga – 8 ore/zi.
Perioada angajarii: determinată până la finalizarea proiectului (31 martie 2020).

Dosarul (cu sina) candidaţilor trebuie să conţină următoarele documente:
• scrisoare de intentie ( format liber);
• cerere-tip de înscriere (pusă la dispoziție de Serviciul Resurse Umane Salarizare) în care se precizează postul pentru care candidează;
• originalul actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea candidatului;
• originalul diplomei de bacalaureat sau echivalentă, diplomei de licență, însoțită de foaia matricolă, precum și copia cărții de muncă sau copie-extras din Registrul general de evidență a salariaților, pentru a dovedi vechimea;
• curriculum vitae semnat de către candidat cu lista de publicații, dacă este cazul;
• recomandare de la unul din profesorii cu care a colaborat pentru elaborarea lucrarii de licenta/dizertatie sau a stagiului de practica;
• originalul certificatului de naștere;
• originalul certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
• originalul hotărârii de divorț, dacă este cazul;
• orice alte documente în original care pot demonstra perfecționarea profesională în domeniul pentru care este deschis postul;
• adeverință medic – apt.
La depunerea dosarului, SRUS se va ocupa de verificarea conformității documentelor, se vor face copii după acestea si vor fi marcate cu „conform cu originalul” și îndosariate.

Cerinte:
Candidatul trebuie sa fie minim licentiat al unei Facultati de Fizică sau sa urmeze studii masterale/doctorale de fizică si sa aiba experienta dovedita prin stagiu de cercetare (practica) sau lucrare de licenta/dizertatie in utilizarea unor sisteme cu plasma pentru procesarea materialelor sau/si evaluarea proprtietatilor de ignifugare sau caracteristicilor electrice ale materialelor.
Cunoasterea limbii engleze la nivel scris/citit fluent este obligatorie.

Concursul va consta in analiza dosarului candidatului (eliminatorie) si interviu la o data ce va fi comunicata.
Locul desfasurarii concursului: la sediul INFLPR din str. Atomistilor, Nr. 409, Orasul Magurele, jud. Ilfov
Dosarele se depun la Serviciul Resurse Umane pana pe data de 14.10.2019
Regulamentul de concurs poate fi consultat aici.
CV-urile candidatilor vor fi trimise in prealabil la adresa mitub@infim.ro si cezara.varzaru@inflpr.ro.
Pentru informatii suplimentare, fisa postului, sunteti rugati sa va adresati la Serviciul Resurse Umane telefon 021-4574550 int. 2850.