Anunț concurs Șef Laborator Plasmă de temperatură joasă

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI ORGANIZEAZA CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE SEF LABORATOR DE PLASMA DE TEMPERATURA JOASA,
Persoana care participă la concursul pentru ocuparea functiei de Sef Laborator de Plasma de Temperatura Joasa trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
1. Conditii generale:
• sa aiba experienţă în domeniul de activitate al I.N.F.L.P.R. şi pregătire profesională corespunzătoare, dovedită prin: - diplomă de studii superioare de specialitate;
• să aibă referinţe profesionale relevante pentru domeniul de activitate;
• să fie aptă din punct de vedere medical, dovada făcându-se prin adeverinţă medicală;
• să aibă cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a altor state aparținând Spațiului Economic European și domiciliul/reședința în România;
2. Condiţii specifice:
• să fie specialist în domeniul de activitate al I.N.F.L.P.R., atestat cel puţin ca cercetător stiintific gradul III (CS III) sau inginer dezvoltare tehnologica gradul III (IDTIII), cu grad de doctor; experienţa în activitatea de management, constituie un avantaj;
• a coordonat proiecte cuprinse în programe de cercetare naţionale sau internaţionale;
• să cunoască legislaţia specifică domeniului cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice;
3. Condiţii de probitate morală:
• să nu aibă antecedente penale, dovada făcându-se pe bază de certificat de cazier judiciar;
• să nu fi fost sancţionat pentru încălcarea dispoziţiilor legale în activitatea desfăşurată, dovada făcându-se pe bază de adeverinţă eliberată de Serviciul Resurse Umane Salarizare;
4. Condiţii de compatibilitate:
• să nu fie membri fondatori, administratori, asociati sau actionari la societati comerciale cu acelaşi profil de activitate, atât persoana respectivă, cât şi rudele, soţia şi afinii acesteia până la gradul al doilea inclusiv dovada făcându-se prin declarație pe propria răspundere;
• sa nu presteze, fie in mod independent, fie printr-o forma de angajare/colaborare activitati pentru un concurent, furnizor principal sau client principal al I.N.F.L.P.R.
Dosarul de concurs trebuie să conţină:
Dosarul de concurs trebuie să conţină:
• cerere-tip de înscriere (pusă la dispoziție de Serviciul Resurse Umane Salarizare) în care se precizează postul pentru care candidează;
• originalul actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea candidatului;
• originalul diplomei de bacalaureat sau echivalentă, diplomei de licență ori echivalentă, însoțită de foaia matricolă, precum și copia cărții de muncă sau copie-extras din Registrul general de evidență a salariaților, pentru a dovedi vechimea;
• originalul certificatului de naștere;
• originalul certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
• originalul hotărârii de divorț, dacă este cazul;
• orice alte documente în original care pot demonstra perfecționarea profesională în domeniul pentru care este deschis postul;
• adeverință medic – apt;
• curriculum vitae care trebuie să cuprindă elementele de la pct.1 şi 2 din "Criteriile de selecţie" prezentate în Anexa nr.3 la prezenta metodologie;
• documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor de participare, conform Anexei nr.1 la metodologie;
• oferta managerială privind strategia de dezvoltare a laboratorului /sectiei conform cerintelor din Anexa 5;
• lista participarilor la programe/proiecte cuprinse în planuri/programe de cercetare naţionale sau internaţionale.
La depunerea dosarului, SRUS se va ocupa de verificarea conformității documentelor, se vor face copii după acestea si vor fi marcate cu „conform cu originalul” și îndosariate
Dosarele se depun la Serviciul Resurse Umane pana pe data 02.10.2019.
Documentele oferite spre consultare sunt disponibile la secretariatul comisiei de concurs precum şi pe pagina de internet: http://www.inflpr.ro/en/node/158, jobs
Evaluarea dosarelor, sustinerea interviului si afisarea rezultatelor: în perioada 17-22.10.2019, la sediul INFLPR.
Pentru informatii suplimentare, sunteti rugati sa va adresati la Serviciul Resurse Umane Salarizare, telefon 021-4574550 int. 2850
02.09.2019