Anunț concurs director ISS-Filiala INFLPR

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI ORGANIZEAZA CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE DIRECTOR FILIALA INFLPR,
Persoana care participă la concursul pentru ocuparea functiei de Director Filială INFLPR trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
1. Cerinte minime:
• să fie aptă din punct de vedere medical, dovada făcându-se prin adeverinţă medicală;
• sa aiba pregătire pregătire profesională corespunzătoare şi experienţă relevantă în domeniul specific de activitate al filialei sau într-un domeniu înrudit, atestat cel putin ca cercetator stiintific gradul II; cu titlul de doctor;
• sa aiba experienta de minim 5 ani in domeniul de cercetare-dezvoltare specific activitatii filialei sau domenii inrudite;
• să aibă experienţă în functii de conducere si/sau coordonare in institutii de cercetare-dezvoltare sau in structuri organizatorice (departament, laborator, colectiv, Consiliu Stiintific) de minim 3 ani;
• sa aiba participari la programe/proiecte cuprinse in planuri/programe de cercetare nationale si internationale in calitate de director proiect/program;
• să aibă referinte profesionale (cel puţin 2 scrisori de recomandare în original) relevante pentru experienta in domeniul de activitate al institutului sau intr-un domeniu inrudit, furnizate independent de cel puţin 2 persoane, specialişti cu reputaţie şi recunoaşterea pe plan naţional şi/sau internaţional.
2. Alte cerinte:
• aptitudini legate de procesul decizional (cunoasterea legislaţiei specifice domeniului cercetarii stiintifice si dezvoltarii tehnologice, cunoasterea legislatiei muncii, managementului resurselor umane)
• aptitudini de comunicare/reprezentare (cunosterea unei limbi de circulatie internationala, capacitate de analiza si sinteza, cunostinte in domeniul relatiilor publice)
• conceptie manageriala asupra activitatii de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica in cadrul institutului
3. Condiţii de probitate morală si compatibilitate:
• să nu aibă antecedente penale, dovada făcându-se pe bază de certificat de cazier judiciar;
• sa nu fi fost sanctionat pentru incalcarea dispozitiilor legale sau pentru abateri de etica sau buna conduita in activitatea desfasurata, dovada facandu-se pe baza de declaratie pe propria raspundere.
• sa nu detina parti sociale sau actiuni, atât persoana respectiva, cât si rudele, sotia si afinii acesteia pâna la gradul al doilea inclusiv, la o societate comerciala cu care INFLPR sau filiala acestuia este în legaturi comerciale directe.
Dosarul de concurs trebuie să conţină:
• cererea de înscriere (pusă la dispoziție de Serviciul Resurse Umane Salarizare) si opisul dosarului;
• copia actului de identitate;
• copii după diploma de licență sau echivalentă, precum și după diploma de doctor în științe; pot fi incluse și copii după alte diplome sau titluri profesionale sau academice, din țară ori din străinătate, inclusiv după diplome de master și/sau diplome/certificate de absolvire/participare de/la cursuri în domeniul managementului, daca exista;
• curriculum vitae tip europass ;
• fișa de autoevaluare, din partea candidatului, în care acesta prezintă îndeplinirea conditiilor de participare la concurs la data publicării anunțului de organizare a concursului, conform Anexei nr.1 la regulament;
• documente care atestă îndeplinirea condiţiilor de participare, conform Anexei nr.1 la regulament;
• experienta si rezultate obtinute in activitatea de cercetare - structurată în raport cu cerințele și criteriile de evaluare din Anexa nr. 4 la prezentul Regulament;
• oferta managerială structurata conform cerintelor din Anexa nr. 5 la prezentul Regulament.
• cel puțin 2 scrisori de recomandare in original relevante pentru experiența în domeniul de activitate al institutului sau într-un domeniu înrudit, furnizate independent de cel puțin 2 persoane, specialiști cu reputație și recunoaștere pe plan național și/sau internațional;
• declarația pe propria răspundere, semnată și datată olograf de către candidat, sub sancțiunea consecințelor declarațiilor în fals în conformitate cu legislația română în vigoare privind nesanctionarea pentru incalcarea dispozitiilor legale sau pentru abateri de etica sau buna conduit in activitatea desfasurata;
• cazier judiciar;
• adeverinta medicala.
Dosarele se depun la Serviciul Resurse Umane pana pe data 02.10.2019.
Documentele oferite spre consultare sunt disponibile la secretariatul comisiei de concurs precum şi pe pagina de internet: http://www.inflpr.ro/ro/node/158, jobs
Evaluarea dosarelor, sustinerea interviului si afisarea rezultatelor: în perioada 17-22.10.2019, la sediul INFLPR.
Pentru informatii suplimentare, sunteti rugati sa va adresati la Serviciul Resurse Umane Salarizare, telefon 021-4574550 int. 2850
02.09.2019